Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2018

18:30
2326 1e72 420
Reposted fromdailylife dailylife viapomruki pomruki
18:29
3000 2475 420
Reposted fromspirits spirits viainsanedreamer insanedreamer
18:27
6646 bed3 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
18:27
6323 d8a7 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
18:25
Pamiętam rozmowę z mamą, kiedy jeszcze byłam dzierlatką. Powiedziała, że jak się idzie z chłopakiem do restauracji i to on zaprasza, to powinno się mieć przy sobie tyle gotówki, aby móc za siebie zapłacić, wstać od stołu i wyjść. To była lekcja dla nastolatki o niezależności. I ja te lekcje mocno przyswoiłam. Niezależnie od tego na jakim jestem etapie w życiu mam poczcie, że na wszystko sama zapracowałam. Że, gdyby coś się wydarzyło mogę "wstać od stołu" w poczuciu niezależności. I to chyba też stwarza warunki do równej relacji partnerskiej.
— Maja Bohosiewicz o niezależności kobiet
18:25
18:24
Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— Mrożek
Reposted fromtereska tereska viatoffifee toffifee
18:24
5237 452c 420
18:22
18:22
8746 3e71 420
Reposted fromtwice twice viapomruki pomruki
18:22
0209 791a 420
Reposted fromwagabunda wagabunda viapomruki pomruki
18:21
0034 d443 420

Galileo’s sketches from Sidereus Nuncius (1610), the first published scientific work based on observations made through a telescope

Reposted fromerial erial viaciarka ciarka
18:20
8560 86a1 420

historicaljewelry:

A Georgia era, early 19th century, ‘Dearest’ ring, the first letter of each stone represents a letter in the word ‘dearest’

Diamond -D
Emerald - E
Amethyst - A
Ruby - R
Emerald - E
Sapphire - S
Topaz - T

Reposted fromkilljill killjill viaciarka ciarka
18:20
1085 53ee 420
Reposted fromnezavisan nezavisan viapomruki pomruki
18:19
8298 416f
Reposted fromcountingme countingme viainsanedreamer insanedreamer
18:19
18:19
18:18
Reposted frombluuu bluuu viabukazla bukazla
18:05
8503 052b 420
Reposted fromipo ipo viabukazla bukazla
18:05
Love is a loyalty sworn. Not a burning for a moment.
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl