Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

18:07
Valentino 2016
Reposted frompanimruk panimruk viablackheartgirl blackheartgirl
18:07
6952 350c 420
Reposted fromEtnigos Etnigos
18:06
6969 f25e 420
Reposted fromEtnigos Etnigos
18:06
6233 7734 420
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viatwice twice
18:06
5326 f641 420
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viabukazla bukazla
18:05
2769 7c84 420
Reposted fromsavatage savatage viabukazla bukazla
18:05
3517 5ed6 420
Reposted frompiar piar viaPoranny Poranny
18:05
Reposted frombluuu bluuu viadobby dobby
18:05
1561 7456 420
Reposted fromnoticeable noticeable viainsanedreamer insanedreamer
18:04
18:03
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
Reposted frommessinhead messinhead viasweetnothingg sweetnothingg
18:02
2942 8dfa 420
Reposted fromsavatage savatage viasweetnothingg sweetnothingg
17:59
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. A przecież żal.
— Ignacy Karpowicz, "Sońka"
Reposted fromcudoku cudoku viacotarsky cotarsky
17:59
7430 8299 420
Reposted fromEtnigos Etnigos
17:59
7432 eff1 420
Reposted fromEtnigos Etnigos
17:59
7123 1c8f 420
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaPoranny Poranny
17:58
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viasweetnothingg sweetnothingg
17:57
9060 de62 420

yesterdaysprint:

Albany Ledger, Missouri, June 17, 1898

17:55
 Instead of saying “I don’t have time” try saying “it’s not a priority,” and see how that feels. Often, that’s a perfectly adequate explanation. I have time to iron my sheets, I just don’t want to. But other things are harder. Try it: “I’m not going to edit your résumé, sweetie, because it’s not a priority.” “I don’t go to the doctor because my health is not a priority.” If these phrases don’t sit well, that’s the point. Changing our language reminds us that time is a choice. If we don’t like how we’re spending an hour, we can choose differently.
17:55
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl