Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

18:16
4102 3c5c 420
Reposted fromdivi divi viatoffifee toffifee

October 27 2017

23:11
6130 77ed 420
Reposted frommjoszu mjoszu viadobby dobby
23:11
Już nie wiem ile oddaleń trzeba przeżyć, żeby odejść naprawdę.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viadobby dobby
23:10
4496 c082 420
Reposted fromtwice twice vialittlemouse littlemouse
23:08
4405 acde 420
Reposted fromtfu tfu viayanek yanek
23:07
1748 2181 420
Reposted fromnyaako nyaako viacover-my-eyes cover-my-eyes
23:07
5597 bbe5 420
Reposted fromPitch Pitch viainsanedreamer insanedreamer
23:06
4723 1d84 420
Reposted fromEkran Ekran viadobby dobby
23:05
  Zatęskniłem bardzo do takiego spokoju, chciałem, aby już wszystko się we mnie ostatecznie uspokoiło. Aby nie szastał się we mnie gniew, wściekłość, sprzeciwy losowi i inne takie ciężkie do znoszenia namiętności.
— Jarosław Iwaszkiewicz
Reposted fromIriss Iriss viadobby dobby
23:04
W miłości właśnie cenię
Niedoświadczenie.
Miłość nie jest kunsztem,
Miłość jest wzruszeniem.

— ― Jan Sztaudynger “W miłości”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadobby dobby
23:03
3985 c2cd 420
Reposted fromkarahippie karahippie viayanek yanek
23:02
eeee, jebać.
Reposted fromyanek yanek
23:00
22:36
4037 bd30 420
Reposted fromsoSad soSad viadobby dobby
22:35
2017 0bf7 420
Reposted fromretro-girl retro-girl vialittlemouse littlemouse
22:34
22:34
22:34
4496 c082 420
Reposted fromtwice twice viazupabiskupa zupabiskupa
22:30
6281 0831 420
Reposted fromLaraneia Laraneia viazupabiskupa zupabiskupa
22:30
3961 50c3 420
Reposted frompastelowe pastelowe viaskoroszyt skoroszyt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl