Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2020

07:44
8509 47ed 420
07:44
8625 5499 420
Reposted fromrol rol viazupabiskupa zupabiskupa
07:44
1449 0c31 420
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viazupabiskupa zupabiskupa

January 19 2020

15:11
Reposted fromshakeme shakeme viajustmine justmine

January 14 2020

16:37
Reposted fromshakeme shakeme viajustmine justmine
01:07
0530 c397 420
01:03
0319 4243 420
Reposted fromjaphy japhy viano-longer-kore no-longer-kore

January 12 2020

00:20

January 06 2020

23:41
9108 3f44 420
Reposted fromMtsen Mtsen viajustmine justmine
23:22
8730 3497 420
Reposted fromfeegloo feegloo viajustmine justmine
23:19
9944 da3b 420
Athena Farrokhzad - „Cykl biały"
23:18
5087 e87d 420
23:18
4532 9472 420
Reposted fromtwice twice viainsanedreamer insanedreamer
23:18
23:15
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Haruki Murakami
Reposted fromwaflova waflova viajustmine justmine
23:15
0559 5c57 420
Reposted frommrpaf mrpaf viafruneman fruneman
23:15
I don't try to be funny. It's just that I feel the world is a little bit absurd and off-kilter and I'm sort of reporting.
— John Baldessari (1931 - 2020)
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
23:14
Zrozumiałam, że nie muszę być cyborgiem, zdobywać szczytów za wszelka cenę. Przyznałam sobie prawo do słabości, strachu, bólu. To był przełom. Teraz jestem dla siebie lepsza.
— Martyna Wojciechowska w magazynie "Twój styl", grudzień 2019
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacotarsky cotarsky
23:13
9510 b96a 420

December 29 2019

22:31
1783 81fb 420
Reposted fromlaters laters viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl